Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Zorg Totaal

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Zorg Totaal;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst  op  afstand  met  betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Zorg Totaal in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Zorg Totaal: de natuurlijke of rechtspersoon verbonden aan Zorg Totaal;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door  Zorg Totaal georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Zorg Totaal gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN Zorg Totaal

Naam onderneming: Zorg Totaal
Vestigingsadres: Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven
Telefoonnummer: 040-3031090
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@glucotabs.nl

KvK-nummer: 73683302
BTW-nummer: NL859627226B01

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, alle bestellingen en overeenkomsten van Zorg Totaal en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Zorg Totaal en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Zorg Totaal zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden accepteert.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Zorg Totaal gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Zorg Totaal niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  Dit betreft in het bijzonder:
 • a. de prijs inclusief belastingen;
 • b. de eventuele kosten van aflevering;
 • c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • f.  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Zorg Totaal de prijs garandeert;
 • g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie  op  afstand  worden  berekend  op  een  andere  grondslag  dan  het  reguliere  basistarief  voor  het gebruikte communicatiemiddel;
 • h. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • i. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • j. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • k. de gedragscodes waaraan Zorg Totaal zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • l. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Zorg Totaal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Zorg Totaal passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Voor elektronische betalingen zal Zorg Totaal daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Zorg Totaal  kan  zich  –  binnen  wettelijke  kaders  –  op  de  hoogte  stellen  of  de  consument  aan  zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Zorg Totaal op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Zorg Totaal zal bij het product bij levering aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • a. het adres van de vestiging van Zorg Totaal waar de consument met klachten terecht kan;
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Zorg Totaal deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHTS BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Bij de  aankoop van producten  heeft  de  consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Zorg Totaal bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Zorg Totaal retourneren, conform de door Zorg Totaal verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Zorg Totaal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHTS

 1. Zorg Totaal kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Zorg Totaal dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • a) die door Zorg Totaal tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d) die snel kunnen bederven of verouderen;

 

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Zorg Totaal staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Zorg Totaal, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Zorg Totaal kan doen gelden.

 

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Zorg Totaal zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Zorg Totaal kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met  inachtneming  van  hetgeen  hierover  in  artikel  4  van  deze  algemene  voorwaarden  is  vermeld,  zal Zorg Totaal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij  een  langere  leveringstermijn  is  afgesproken.  Indien  de  bezorging  vertraging ondervindt,  of  indien  een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat  hij  de  bestelling  geplaatst  heeft  bericht.  De  consument  heeft  in  dat  geval  het  recht  om  de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Zorg Totaal het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Zorg Totaal zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Zorg Totaal.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Zorg Totaal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 12 – BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, kan de consument de verschuldigde bedragen betalen op de bij het bestelproces aangegeven wijzen.
 2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. De  consument  heeft  de  plicht  om  onjuistheden  in  verstrekte  of  vermelde  betaalgegevens  onverwijld aan Zorg Totaal te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Zorg Totaal  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

 1. Zorg Totaal beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering van de gebreken redelijkerwijs mogelijk was, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zorg Totaal.
 3. Bij Zorg Totaal ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Zorg Totaal binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 14 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

ARTIKEL 15 – OVERMACHT

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zorg Totaal in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zorg Totaal gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zorg Totaal kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

ARTIKEL 17   Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

17.1. Glucotabs.nl en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Nederlandse wet (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.

17.2. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Glucotabs.nl is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.

17.3. De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en glucotabs.nl, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De klant vrijwaart glucotabs.nl integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

17.4. Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van 5.3, 5.2 en 5.1 verklaart de klant kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden.